עשירי למניין חזרה

אודיע לכם, מה שנעשה בחברון דבר פלא ביום הכיפורים: כל תושבי חברון הם מחסידי עליון. ויהי בערב יוה"כ, לא היו בחברון רק תשעה אנשים,והמתינו על בני הכפרים שיבואו. ולא בא איש מהם, כי הלכו כולם לירושלים עיה"ק,והיו תשעה האנשים בצער גדול שיתפללו ביום הכיפורים "ביחיד" ובכו הרבה בכי. והשמש כבר נטה והיום ירד. הם נושאים את עיניהם והנה איש זקן בא לקראתם, ושמחו כנגדו שמחה גדולה, וכשבא אליהם נתנו לפניו לאכול סעודה המפסקת. וברך אותם ואמר שכבר אכל בדרך. ובכן התפללו במניין ביום הקדוש וכבדו את האיש כבוד גדול. במוצאי יוה"כ התחילו מדיינים זה עם זה, כי כל אחד רצה להביא את האורח לביתו. נתפשרו בגורל ונפל הגורל על החזן, שהיה איש חסיד והגיד נפלאות בחלומות ובחזיוני לילה. והלך החזן לביתו והאורח אחריו. וכשהגיע סמוך לביתו, פנה החזן לאחוריו לכבוד האורח לילך ראשון לביתו, וירא והנה איננו. וביקשו אותו ולא מצאוהו בכל החצר שלהם. והיו כולם בצער גדול, כי חשבו שהלך בלילה לדרכו, כי לא רצה ליהנות מהם. ובזאת הלילה בא הזקן בחלום לחזן ואמר לו, שהוא היה אברהם אבינו ע"ה, שבא אליהם להשלים המניין, כי ראה אותם בצער גדול, כי יתפללו ביחידים ושמחו שמחה גדולה וברכו את ד'. 
(ספר חברון 'עמק המלך' לר' נפתלי ב"ר יעקב כץ)