ירמיהו הנביא במערת המכפלה
חזרה

אמר ה' לירמיהו הנביא: אני דומה היום לאדם שהיה לו בן יחיד ועשה לו חופה ומת בתוך חופתו, ואין לך כאב לא עלי ולא על בני? לך וקרא לאברהם, יצחק ויעקב ומשה מקבריהם שהם יודעים לבכות!
...מיד הלך ירמיהו למערת המכפלה ואמר לאבות העולם: עמדו, שהגיע זמן שאתם מתבקשים לפני הקב"ה...
מיד התעוררו האבות, אף הם קרעו בגדיהם והניחו ידיהם על ראשם והיו מהלכים וצועקים ובוכים עד שערי בית המקדש.

"רגז (נבוכדנצר) רוגז רב ויצא והרג הרג רב ושבה שבי רב, והוציא את עם ישראל אסורים בשלשלאות של ברזל והוביל אותם ערומים ונושאים חול על צווארם, וירמיהו הנביא הלך איתם עד שבאו לקברי האבות, וצווח ובכה ואמר: אבות רחמנים, אברהם יצחק ויעקב, קומו מקבריכם, וראו בניכם בית ישראל, ההולכים בשבי ובגלות! קם מקברי אבות והלך והשתטח על קברי האמהות, ענה ואמר: אמהות רחמניות, שרה רבקה ולאה קומו מקבריכן וראו בניכם ובנותיכם עם ישראל, שגידלתן אותם באמת, שהולכים בשבי ובגלות!..."
(זהר - ספר מערת המכפלה)