אליהו הנביא במערת המכפלה
חזרה

אליהו הנביא היה רגיל לבוא ללמוד עם רבי יהודה הנשיא. פעם אחת בראש חודש, שמאריכים יותר בתפילה, איחר אליהו ולא בא עד הערב. כשבא אמר לו רבנו הקדוש: מפני מה בוששת לבוא עד הערב? אמר לו: עד שאני מקים את אברהם ויוצק לו מים על ידיו לתפילה, וכן את יצחק וכן את יעקב, עבר היום.
אמר לו רבי יהודה הנשיא לאליהו: מדוע לא תעורר את כולם בבת אחת, ולא זה אחר זה?
אמר לו: אין לי רשות להעמידם כולם יחד, שמא יתאמצו בתפילה יותר מדי, ויביאו את המשיח לפני זמנו. (על פי מסכת בבא מציאה)
(מתוך "מערת המכפלה")