בריאת העולם בזכות אבות
חזרה

כשבקש הקב"ה לברא את עולמו היה מסתכל במעשה הרשעים ולא היה מבקש לברא את העולם - דור אנוש, דור המבול, דור הפלגה ומעשי סדומיים. והקב"ה חוזר ומסתכל במעשי הצדיקים, באברהם יצחק ויעקב כולם, וחוזר ומסתכל ואומר: בשביל רשעים איני בורא את העולם? הריני בורא את העולם, ומי שהוא חוטא - אינו קשה לרדות בו! (פסיקתא רבתי מ')

כנגד השמים והארץ והים - נבראו שלשה אבות: אברהם, יצחק ויעקב, שבהם כתיב - "והרביתי את זרעך ככוכבי השמים"(בראשית כ"ז ד') "והרבה ארבה את זרעך ככוכבי השמים וכחול אשר על שפת הים" (בראשית כ"ב, י"ז)
אף קריאת שמע משמיעים בני ישראל לאבות, וביחוד ליעקב אבינו במערת המכפלה, כמו שאמרו חז"ל 'הדא הוא שישראל משכימים ומעריבים בכל יום ואומרים שמע ישראל, אבינו שבמערת המכפלה, אותו דבר שצויתנו עדיין הוא נוהג בנו: ה' אלקינו ה' אחד!'. (ב"ר צח, ד)
("עמק חברון" נועם ארנון)