מתן תורה בזכות אבות
חזרה

"ויקרא אליו ה' מן ההר לאמר" (שמות י"ט, ג') - בזכות ההר, ואין ההר אלא אבות, שנאמר "שמעו הרים את ריב ה'" (מיכה ו' ב') "ומשה עלה אל הא-להים" (שם) - עלה בענן, וירד בענן, וזכות אבות עולה ויורדת עמו.
(שמות רבה כ"א, ב')

הקורא בתורה - לא יפחת משלשה פסוקים כנגד האבות: הקורא בתורה לא יפחת משלשה פסוקים, כנגד שלשה אבות, שבזכותם נתנה תורה לישראל, שנאמר "ויקרא ה' אליו מן ההר לאמר" (שמות י"ט ג'). ומנין שהאבות נקראו הרים? שנאמר "שמעו הרים את ריב ה' והאיתנים מוסדי ארץ" (מיכה ו' ב')
(תנחומא כי תשא כ"א)