עשיו במערת המכפלה
חזרה

בעת שבאו בני יעקב לקבור את אביהם במערת המכפלה, בא עשו ועכב בעדם, אמר עשיו: 'יעקב קבר את לאה אשתו בחלק המגיע לו, והחלק שנשאר שלי הוא.' אמרו לו: 'ולא מכרת מקומך במערה ליעקב אבינו?' אמר להם: 'הביאו שטר מכירה.' מיד שלחו להביא את שטר המכירה ממצרים, אך חושם בן דן שלא יכל לסבול שסבו מוטל בבזיון, נטל מקל והתיז את ראשו של עשו. והיה ראשו של עשו מתגלגל לתוך המערה, עד שנח בקברו של יצחק אביו, וגוויתו קברו בני עשו בשדה המכפלה.

ישנה גרסה שטוענת שיהודה הרג את עשו, ויש טענה שדוקא יעקב הרג את עשו. לפי מדרש חז"ל ותרגום ירושלמי, נקבר ראשו של עשו בקברו של יצחק אבינו ולפי התרגום, לא ראשו בלבד, אלא גם את גוויתו של עשו קברו בניו שם, אם לא בתוך המערה גופה, הרי בסביבתה הקרובה, (בשדה המכפלה).
אף חכמי הקבלה מוצאים על פי תורת הנסתר שראשו של עשו נקבר במערת המכפלה. כמו שכתב הרב אהרון ברכיה: 'ראש החיצונים כמוס בעוצרות הקדושה והעד: רישיה דעשיו הקבור במערת המכפלה לרגלי יעקב'.
על כל פנים, דברים אלא מעידים שמסורת קבורת ראשו של עשו במערת המכפלה, היתה רווחת בישראל.
מסורת אגדה זו עברה גם למוסלמים, והם אף קבעו ל"ראש" זה מקום מסויים במסגד שעל גבי המערה.
(מתוך "מערת המכפלה")