מות אבנר בן נר בחברון
חזרה

אבנר בן נר נהרג בחברון ע"י יואב בן צוריה: "וישב אבנר חברון ויטהו יואב אל תוך השער לדבר אתו בשלי ויכהו שם החמש וימת... ויקברו את אבנר בחברון... וישמע בן שאול כי מת אבנר בחברון וירפו ידיו וכל ישראל נבהלו". (ש"ב ג- כז, לב- ד א). "ואבנר בן נר שר צבא אשר לשאול לקח את איש בושת בן שאול ויעבירהו מחניים וימליכהו". חז"ל מציינים כי חטאו של אבנר הוא העירעור על מלכות בית דוד ועיכוב דוד מלמלוך על ישראל, ולכן נהרג.
אבנר ראה את דוד כ"תחתיו" מבחינה מסוימת, לפיכך שיהה את מלכותו וחיזק את שאול ובנו אחריו. אבנר זה מוצא את מותו בידי יואב שר צבא דוד. ומתי? כאשר בא להציע לדוד את המלוכה ולהסב אליו את לב כל ישראל. (הוא הממליך!) ומדוע? לא משום שמכיר הוא במלכותו של דוד ומודה בה, אלא מפני כבודו שנפגע ומחמת כעסו על איש בשת שחשדו מפילגש אביו.
והיכן מתרחשים הדברים? בחברון. אבנר כבר הרחיק לכת מחזרתו מדוד. "וישב אבנר חברון ויטהו יואב אל תוך השער". בשערי העיר ובתוכה דוקה, מתבססת סופית מלכות בית דוד. "וישמע בן שאול כי מת אבנר בחברון וירפו ידיו וכל ישראל נבהלו".
כשמוע דוד המלך על מות אבנר, אמר: "הלוא תדעו כי שר וגדול נפל היום הזה בישראל" ועל ההלויה אמר " ויאמר דוד אל יואב ואל כל העם אשר אתו קרעו בגדיכם וחגרו שקים וספדו לפני אבנר. והמלך דוד הולך אחרי המטה. ויקברו את אבנר בחברון וישא המלך את קולו ויבך אל קבר אבנר ויבכו העם" (ש ב ג, לח' לא' לב')
(מתוך "אתרי סגולה")