קבורת השבטים בחברון
חזרה

בספרי מדרש חיצוניים("צוואת בני יעקב" ו"ספר היובלים"), מציינים מסורת יהודית קדומה שלא נכללה במדרשים מקובלים: קבורת שנים עשר השבטים בחברון. "ויוציאו בני ישראל את עצמות כל בני יעקב, מלבד עצמות יוסף, ויקברון בשדה מערת המכפלה בהר וישובו רבים מצרימה ומעטים מהם נשארו בחברון".
יצויין שיש מסורות עממיות הסותרות מידע זה, ומייחסות את קבורת השבטים לאזורים אחרים בארץ - כל אחד בנחלת בניו.
חז"ל מזכירים את יוסף שאמר לאחיו '... מקובל אני, שאין נכנס לקבר אבות אלא שלושה אבות ושלוש אמהות'.
(מתוך "מערת המכפלה")