סדר הקבורה במערה
חזרה

כך היה סדר הקבורה במערה:
במסכת תענית שבתלמוד מובא: 'דרך הסב הן קבורין' - כלומר אברהם באמצע, יצחק למעלה הימנו (מצד ראשו) ויעקב למטה ממנו.
ונקברו נשים אצל נשים ואנשים אצל אנשים: אדם וחוה, שרה ואברהם, יעקב ולאה, רבקה ויצחק.
כשמתה שרה קמה חוה וקבלה אותה. כשמתה רבקה, קמה שרה ושמחה לקבלה. מתה לאה ונקברה, ראתה אותה רבקה, קמה וקיבלתה. וכשמת יעקב נקבר על ידה, בחבורה אחת.

בשעה שנכנס אברהם לקבור את שרה במערה עמדו אדם וחווה ולא הסכימו לקבל את שרה. וכל כך למה?
מפני שנתביישו על חטאם.
אמרו לאברהם: 'לא דיינו שאנו בבושה וכלימה לפני בורא עולם על חטאנו, עכשיו אתם באים להוסיף - שנתבייש גם כלפי המעשים הטובים שלכם?' אמר להם אברהם: 'הריני מבקש רחמים מלפני הבורא.'
נתרצה אדם ונתן רשות לאברהם לקבור את שרה. אך חווה לא נתרצתה מיד עד שנגש אברהם והכניס אותה אצל אדם.
(מתוך "מערת המכפלה")