משה רבינו ומערת המכפלה
חזרה

אמרו חז"ל (ספרי דברים): "ומנין אתה אומר, מחילה היתה יוצאה מקבורתו של משה לקבורתם של אבות? נאמר להלן(בראשית מט, לא): 'שמה קברו את אברהם', ונאמר כאן(דברים לד, ה) 'וימת שם משה' - הרי שמה ושם לגזירה שוה, שמקום קבורתו של אברהם הוא מקום קבורתו של משה.
וכן באחד המדרשים המאוחרים יותר מפרשים חז"ל (בראשית כג, יג) 'ואקברה את מתי שמה' שאם תהפוך 'שמה' יבוא 'משה'.
וכן רמוז בשם משה ראשי תיבות: מלאכי שרת הביאוהו; מערת שדה המכפלה.
ולמרות שעל משה נאמר(דברים לג, ו) 'ויקברו אותו בגי' - הרי פסוק זה מכחיש את שאומר 'ולא ידע איש את קבורתו'

לפני הסתלקותו של משה רבינו הראה לו הקדוש ברוך הוא את כל ארץ ישראל, במדרש(תנאים שני): "'ואת הנגב' (דברים ל"ד א,ג) מלמד שהראהו מערת המכפלה שאבות קבורים בה".
וכן פירוש רש"י במקום: " 'ואת הנגב' - ארץ הדרום, דבר אחר: מערת המכפלה".
(מתוך "מערת המכפלה")