קבורת שרה אמנו
חזרה

אמרו חז"ל (תנחומא חיי שרה): "זממה שדה ותקחהו" (משלי לא, טז) שעוד שהיא בחייה זממה שרה ליטול את שדה המכפלה: 'ותקחהו' - נטלה את מערת המכפלה ושם נקברה".
יתר על כן, גם אחרים חמדו למערה זו אלא שלא זכו לה: "קודם שבא אברהם רבים היו מבקשים להיקבר שם, אלא מלאכי השרת היו שומרים המקום, ורואים (הבריות) אש דולקת שם ולא יכלו להיכנס, עד שבא אברהם וקנה את המקום".
(מתוך "מערת המכפלה")


"ותמת שרה בקרית ארבע היא חברון" (בראשית כ"ג, ב') שם מיתה לא התייחס חס ושלום לצדיקים כי הם חיים, אלא קרית ארבע - זו העיר, האדם המורכב מארבעה יסודות ואף שהנשמה עזבה את הגוף, היא חברון, כי הצדיקים מחברים את חיי העולם הזה עם חיי הנצח ובמיתתם קרויים חיים.
(האו"ח הקדוש)